Learn Gaelic, Uncategorized

Scottish Gaelic Lesson 32, 1 Tesalònianaich 2:13

Just a reminder that you can catch up with all the vocabulary we have covered here on https://www.memrise.com/course/5501759/gaelic-vocabulary/ I have loaded up lots of Gaelic vocabulary.

For those of you who like the Bible texts, you will see that they come from the Liturgy of the Hours of the Catholic Church,

13 Uime sin tha sinne mar an ceudna a’ toirt buidheachais do Dhia gun sgur, do bhrìgh nuair a ghabh sibh ri facal Dhè a chuala sibh uainne, gun do ghabh sibh ris chan ann mar fhacal dhaoine, ach (mar as e gu fìrinneach) facal Dhè, a tha ag obrachadh gu h‑èifeachdach annaibhse a tha a’ creidsinn.

Learn Gaelic, Uncategorized

Scottish Gaelic Lesson 28 2 Corintianach 3-4

3Beannaichte gu robh Dia, eadhon Athair ar Tighearna Iosa Crìosd, Athair nan tròcair, agus Dia na h‑uile chomhfhurtachd;
4A tha a’ toirt comhfhurtachd dhuinne nar n‑uile àmhghar, a‑chum sinn a bhith comasach air comhfhurtachd a thoirt dhaibhsan a tha ann an àmhghar sam bith, leis a’ chomhfhurtachd leis a bheil sinn fhèin a’ faotainn comhfhurtachd o Dhia.
Learn Gaelic, Uncategorized

Gaelic Lesson 27 – Ephesianaich 2: 4-7

4 Ach Dia, a tha saoibhir ann an tròcair, airson a mhòr-ghràidh leis an do ghràdhaich e sinn,
5Eadhon air dhuinn a bhith marbh ann am peacaidhean, cho-bheothaich e sinn maille ri Crìosd; (le gràs tha sibh air ur tèarnadh;)
6Agus cho-thog, agus cho-shuidhich e sinn ann an ionadan nèamhaidh ann an Iosa Crìosd:
7A‑chum gum foillsicheadh e anns na linntean ri teachd saoibhreas ro‑phailt a ghràis, ann an coibhneas dar taobh-ne, tre Iosa Crìosd.
Learn Gaelic, Uncategorized

Scottish Gaelic Lesson 26 – Ephèsianaich 5: 25-27

25 Fheara, gràdhaichibh ur mnathan fhèin, eadhon mar a ghràdhaich Crìosd an eaglais, agus a thug e e fhèin air a son;
26 A‑chum gun naomhaicheadh agus gun glanadh e i le ionnlad an uisge tre an fhacal;
27 A‑chum gun cuireadh e na làthair fhèin i na h‑eaglais ghlòrmhoir, gun smal, gun phreasadh, no nì air bith de an leithidean sin; ach a‑chum gum biodh i naomh, agus neo-lochdach.
Learn Gaelic, Uncategorized

Scottish Gaelic Lesson 24 – Possessives and word change

One absolutely frightening thing about Gaelic is that when you think you know a word, suddenly that word appears looking very very different leaving the reader very very confused. Some of these differences we have already spoken about, like an H coming in after the first letter, or an I being added at the end (lenition and slenderisation).

In Slenderisation particularly, when the I is added, another vowel letter sometimes changes. This happens a lot, but today we want to focus on  short nouns because these usually change when they are in the possessive.

Try to examine the following and complete the ones which are missing:

 

Ceann becomes cinn / mo chinn / my head

fear becomes fir / còta an fhir mhòir / coat of the big man

mac becomes mic / ainm a mic / name of her son

falt becomes fuilt

eun becomes eòin

bard becomes bhùird

Please see  page 32 of Gràmar na Gàidhlig by MIchael Byrne