Learn Gaelic, Uncategorized

Scottish Gaelic Lesson 5 – A Bible Verse

Dara Litir an Abstoil Pòl a-chum nan Corintianach

“1.1

Pòl, abstol Iosa Criosd tre thoil Dhè, agus Timòteus, ar bràthair, a-chum eaglais Dhè a tha ann an Corintus, maille ris na h-uile naoimh a tha ann an Achaia uile”.

Pòl – Paul,

abstol – apostle,

Iosa Criosd – Jesus Christ

tre thoil Dhèby the Will of God

agus – and

ar bràthair – our brother

a-chum – to

eaglais Dhè – Church of God

maille ris – together with

na h-uile naoimh – all the saints

uile all