Learn Gaelic, Uncategorized

Scottish Gaelic Lesson 2 – Basic Weather words

Tha mi sgìth an-diugh, air sgàth na saor-làithean. Tha an aimsir math, tha i brèagha, grianach agus teth.

Sgith – tired

an diugh – today

air sgàth  – because

saor – laithean – holidays

aimsir – weather

math – good

breagha – nice

grianach agus teth – sunny and hot.