Uncategorized

Peairt

Try to understand the following conversation. There are new constructions and words we will be looking at:

An diugh, chaidh sinn a Pheairt. bha e fuar. Tha Peairt glè mhòr. tha mòran eaglaisean, taighean-tasgaidh, gailearaidh ealain agus cafaidhean aige. Chan eil gàidhlig aig Peairt. Tha mòran bhailtean Albannach glè dhona, tha Peairt glè eadar-dhealaichte.

Uncategorized

Scottish Gaelic Lesson 2 – The Verb “To Be” – “Tha”

Audio will follow shortly

Failte! – Welcome, in this lesson we will talking about the verb to be. Sometimes  in written Gaelic you might see a little  “´” above some of the letters, we will talk about those later. I have not included them yet.  Continue reading “Scottish Gaelic Lesson 2 – The Verb “To Be” – “Tha””

Christian Science, Uncategorized

Mairi Baker Eddy #MaryBakerEddy #Gaelic

Bha Màiri Baker Eddy (1821-1910) na ùghdar, neach-teagaisg agus ceannard cràbhach Ameireaganach, le beachdan mu spioradalachd agus slàinte,

Leabhar, “Saidheans agus Slàinte le Prìomh Chuspairean Sgriobtairean”, fhoillseachadh ann an 1875.

Dh’fhosgail i Eaglais Chrìosda, Neach-saidheans, air feadh an t-saoghail.

Dh’fhoillsich i pàipear-naidheachd “The Christian Science Monitor” ann an 1908.

Links

You can learn more about her life and work at the  Mary Baker Eddy Library 

You can Download Free Historic Bible Lessons from Here (updated weekly)

 

 

 

Uncategorized

ùrnaigh feasgair #Gaelic

Lukas 1 – 46-55
46Agus thuirt Moire,
“Tha m’ anam ag àrdachadh an Tighearna,
47agus tha mo spiorad a’ dèanamh gàirdeachas ann an Dia mo Shlànaighear:
48oir tha e air sealltainn air staid ìosal a shearbhanta:
oir seall, o seo suas gabhaidh a h‑uile ginealach ‘beannaichte’ orm.
49Oir tha an t‑Aon a tha cumhachdach air rudan mòra a dhèanamh dhomh;
agus is naomh ainm‑san.
50Agus tha a thròcair dhaibhsan dhan eagal e – o ghinealach gu ginealach.
51Nochd e neart le a ghàirdean;
sgap e na h‑uaibhrich ann an smuain an cridhe.
52Tha e air an luchd‑riaghlaidh a thoirt a‑nuas on cathraichean,
agus tha e air iadsan a bha iriosal àrdachadh.
53Lìon e an fheadhainn a bha acrach le rudan matha;
agus na daoine saidhbhir chuir e air falbh falamh.
54Chuidich e a sheirbheiseach Israel gus a thròcair a chuimhneachadh.
55Mar a thuirt e ri ar n‑athraichean, ri Abrahàm agus ri a shliochd gu sìorraidh.”