Learn Gaelic, Uncategorized

Scottish Gaelic Lesson 30 -Ephèsianaich 4 11-14

11Agus thug e dream àraidh gu bhith nan abstoil; dream eile, gu bhith nam fàidhean; agus dream eile, gu bhith nan soisgeulaichean; agus dream eile, gu bhith nan aodhairean, agus nan luchd-teagaisg;
12A‑chum na naoimh a dheasachadh a‑chum obair na ministrealachd, a‑chum togail suas corp Chrìosd:
13Gus an tig sinn uile ann an aonachd a’ chreidimh, agus eòlas Mac Dhè, a‑chum duine iomlain, a‑chum tomhas àirde lànachd Chrìosd:
14‑chum is nach bi sinn à seo suas nar leanaban, air ar tonn-luasgadh, agus air ar giùlan mun cuairt leis gach uile ghaoith teagaisg, le cleasachd dhaoine, agus seòltachd cealgach, leis a bheil iad gu h‑innleachdach ri feall-fhalach a‑chum meallaidh:
Learn Gaelic, Uncategorized

Gaelic Lesson 27 – Ephesianaich 2: 4-7

4 Ach Dia, a tha saoibhir ann an tròcair, airson a mhòr-ghràidh leis an do ghràdhaich e sinn,
5Eadhon air dhuinn a bhith marbh ann am peacaidhean, cho-bheothaich e sinn maille ri Crìosd; (le gràs tha sibh air ur tèarnadh;)
6Agus cho-thog, agus cho-shuidhich e sinn ann an ionadan nèamhaidh ann an Iosa Crìosd:
7A‑chum gum foillsicheadh e anns na linntean ri teachd saoibhreas ro‑phailt a ghràis, ann an coibhneas dar taobh-ne, tre Iosa Crìosd.
Learn Gaelic, Uncategorized

Scottish Gaelic Lesson 16: Lord’s Prayer

Ar n-Athair a tha air nèamh,
Gu naomhaichear d’ainm.
Thigeadh do rìoghachd.
Dèanar do thoil air an talamh,
mar a nìthear air nèamh.
Tabhair dhuinn an-diugh ar n-aran làitheil.
Agus maith dhuinn ar fiachan,
amhail a mhaitheas sinne dar luchd-fiach.
Agus na leig ann am buaireadh sinn;
ach saor sinn o olc:
oir is leatsa an rìoghachd,
agus an cumhachd,
agus a’ glòir,
gu sìorraidh. Amen

Learn Gaelic, Uncategorized

Gaelic Lesson 14 – Tràth Caithte and More About Tenses

Tha mi a ‘sgrìobhadh leabhar.
(Tha sibh etc…..)
Tràth Caithte

Bha mi a ’sgrìobhadh leabhar.

(Bha sibh etc……..)
The above examples show the most common and easiest ways to create the present tense and past, using the continuous of the verb “to be” . To use the simple present (instead of the Continuous present) there is a construction, unusual in Gaelic, using the future tense.
Sgriobhadh mi or bidh mi a´sgriobhadh
The future tense used as the present simple is more common when we talk about things we do habitually and things which happen a lot or are generally true. Practice will make this clearer.  Please try to use the continuous until you have more practice with this.
____________________________________________________
H is added to create the simple past, here is a chart of imperatives. Notice the irregular form of “DH” with vowels” and “F”.  It is also interesting to notice that nothing happens to “SG” and “R”
Imperative English Translation Past Tense English Translation
fàg! leave! dh’fhàg left
ionnsaich! learn! dh’ionnsaich learnt
pòg! kiss! phòg kissed
obair! work! dh’obair worked
sabaid! fight! shabaid fought
sgrìobh! write! sgrìobh wrote
ruith! run! ruith run
seas! sit! sheas sat
teasgaisg! teach! theagaisg taught
tog! lift! thog lifted

dh´ionnsaich e

dhionnsaich thu anns an obair sin?

It is formed by exactly the same rules as the continuous present tense.

Questions etc and how to ask them will be shown later
Learn Gaelic, Uncategorized

Gaelic Lesson 13: Tha Seosaidh ann.

Is mise Seosaidh, Tha mi a Cill Bhreannain agus tha mi nam mhaighstir-sgoile.  Tha mi a ‘fuireach ann am Pàislig. Thàinig mo theaghlach à Ìle.

Is mise  fear-gèidh,  bàrd,  bruadaire, agus  cluicheadair piàna.

Cur-seachadan agus ùidhean

Agus a’ bruidhinn ri mo charaidean air-loidhne, ’S e tidsear a th’ annam, Air-loidhne.

Meadhanan Ceilteach

Cànan nan Gàidheal

http://www.smo.uhi.ac.uk/gaidhlig/ionnsachadh/