Learn Gaelic, Uncategorized

Scottish Gaelic Lesson 20 Romanaich 12

9.Biodh ur Gràdh gun cheilg. Biodh gràin agaibh den olc, dlùth-leanaibh ris an ni a tha math.

10.Bithidh teò-chridheach ri chèile le gràdh bràthaireil, ann an urram a’ toirt toisich gach aon da chèile.

11. Gun a bhith leisg ann an gnothaichean,  dùrachdach nur spiorad, a dèanamh seirbhis don Tighearna.

12. A’ dèanamh gàirdeachais ann an dòchas, foighidinneach ann an trioblaid, maireannach ann an ùrnaigh.