Learn Gaelic, Uncategorized

An Sgeulachd Agam

Is mise Seosaidh, Tha mi a Cill Bhreannain agus tha mi nam mhaighstir-sgoile.  Tha mi a ‘fuireach ann am Pàislig. Thàinig mo theaghlach à Ìle.

Is mise fear-gèidh,  bàrd,  bruadaire, agus  cluicheadair piàna.

Cur-seachadan agus ùidhean

Agus a’ bruidhinn ri mo charaidean air-loidhne, ’S e tidsear a th’ annam, Air-loidhne.

Meadhanan Ceilteach

Cànan nan Gàidheal

http://www.smo.uhi.ac.uk/gaidhlig/ionnsachadh/

Learn Gaelic, Uncategorized

Scottish Gaelic lesson 18 -More tense examples

tha mi trang an dugh /        present

bha mi sgith an dè /             past

bha an duine glè ard /         past

bidh iad uil aig an taigh a-nochd / future tense / they will all be…..

 

Imperfect form

 

bhithinn                                I would be

bhiodh / bhitheadh tu        you would be

bhiodh / bhitheadh e, i       he she  it would be

bhiomaid / bhitheamaid    we would be