Gaelic, Uncategorized

Madainn anns na beanntan #Gaelic

Psalm 42
1Mar a thogras am fiadh a‑chum nan sruth uisge, mar sin tha m’anam a’ togairt ad ionnsaigh, a Dhè.
2Tha tart air m’anam an dèidh Dhè, an dèidh an Dè bheò; cuin a thig mi agus a nochdar mi am fianais Dhè?
3Is iad mo dheòir as biadh dhomh a là agus a dh’oidhche, nuair a theirear rium gach là, Càit a bheil do Dhia?
4Na nithean seo is cuimhne leam, agus tha mi a’ dòrtadh a‑mach m’anama leam fhèin, oir ghabh mi thairis leis a’ mhòr-chuideachd, chaidh mi leo gu taigh Dhè, le fuaim gàirdeachais agus molaidh, leis a’ chuideachd a bha a’ cumail là fèille.
5Carson a tha thu air do leagadh sìos, O m’anam? Agus carson a tha thu fo bhuaireas an taobh a‑staigh dhìom? Earb thusa à Dia, oir fhathast molaidh mise e, slàinte mo ghnùise agus mo Dhia.
6Leagadh sìos m’anam an taobh a‑staigh dhìom; uime sin, cuimhnichidh mi ortsa, mo Dhia, o thìr Iòrdain agus o Hermon, o shliabh Mhitsair.
7Tha doimhne a’ gairm air doimhne le fuaim d’fheadain uisge; chaidh do stuaighean agus do thonnan uile tharam.
8Anns an là àithnidh an Tighearna a thròcair, agus anns an oidhche bidh a laoidh maille rium, agus m’ùrnaigh ri Dia mo bheatha.
9Their mi ri Dia mo charraig, Carson a dhìochuimhnich thu mi? Carson a tha mi a’ triall gu dubhach airson fòirneart an eascaraid?
10Mar chlaidheamh am chnàmhan, tha mo naimhdean a’ toirt maslaidh dhomh nuair a their iad rium gach là, Càit a bheil do Dhia?
11Carson a tha thu air do leagadh sìos, O m’anam? Agus carson a tha thu fo bhuaireas an taobh a‑staigh dhìom? Earb thusa à Dia, oir fhathast molaidh mise e, slàinte mo ghnùise agus mo Dhia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s